Výzkum a vývoj VRM (vysokorychlostní mletí)

Zabýváme se tzv výzkumem a vývojem v oblasti vysokorychlostního mletí, tedy zpracování materiálů (organické i anorganické) inovativní metodou. Tyto nové metody jsou vysoce efektivní a dovolují zpracovat materiál novým způsobem a maximalizovat tak jeho potenciál a zefektivnit jeho využití.

Organické materiály

Zkoumáme využití vysokoenergetického mletí a jeho využití na zpracování všech organických materiálů. 

Máme prokazatelné výsledky při zpracování recyklovatelných materiálů, tedy nahrazení jednorázových plastů směsí biologicky rozložitelných materiálů, které by jinak byly pouze odpadem zpracování dřevin a zemědělských plodin.

Zpracování dřevařeské štěpky s lepšími výsledky než současné zpracování

Anorganické materiály a jejich znovuvyužití

V současnosti zkoumáme především využití tzv. odpadních materiálů odpadového hospodářství. Naší vysokoenergetickou metodou bylo dosaženo lepšího zpracování průmyslových odpadů jako např struska, odprašky a popely, které je pak možné zpracovat jako stavební materiál (tvárnice, betonové směsi, atd).

Uveřejněné projekty

Projekt
Využití VRM pro zpracování březové štěpky

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem voucheru je návrh a otestování materiálu vyrobeného z březové štěpky, dnes vlastně odpadního produktu, s cílem produkce materiálu s fyzikálně technickými vlastnostmi srovnatelnými s těmi, které jsou dostupné na trhu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt
Zkoumání vlivu vysokorychlostního mletí (VRM) na organické materiály vhodné pro využití v potravinářství

V roce 2019 získala firma FF Servis s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy FF Servis s.r.o. na projektu “Zkoumání vlivu vysokorychlostního mletí (VRM) na organické materiály vhodné pro využití v potravinářství“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

projekt
obrazek

Projekt
Zkoumání vlivu vysokorychlostního mletí (VRM) na 
kompaundaci organických a anorganických materiálů a recyklovaných (tříděných i netříděných) termoplastů

V roce 2023 získala firma FF Servis s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Inovační voucher.

Registrační číslo Projektu CZ.01.01.01/05/23_009/0001409

Podpora byla zaměřena do komplexního záměru společnosti na recyklaci a materiálové využití recyklovaných a obtížně recyklovatelných termoplastů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.